Kirkkoneuvoston kokouksista poimittua

28.2.2018

KIRKKONEUVOSTOLLE TIEDOKSI ANNETTAVIA ASIOITA

Anne Nänimäisen aloite istuintyynyistä kirkon penkeille: Anne Nänimäinen esittää aloitteessaan istuintyynyjen hankkimista Kokemäen Kustaa III kirkkoon.

Maamiesten metsästysseura ry:n ja Kauvatsan metsästysyhdistys ry:n maanvuokrasopimuspyynnöt: Allan Koivula ja Pertti Teini ovat toimittaneet seurakunnalle pyynnön jatkaa metsästysvuokrasopimuksia.

Kirkkohallituksen yleiskirje nro 1/2018: Laskennallinen osuus kattamattomasta eläkevastuusta 31.12.2017

Kokemäen kaupungin ruokapalvelun myyntihintojen vahvistaminen Kokemäen seurakunnalle 1.1.2018 alkaen: Tekninen lautakunta vahvisti Kokemäen seurakunnan verottomat ateria- ym. hinnat 1.1.2018 alkaen. Lounas 5,20 €, päivällinen 4,70 € ja tarvikkeiden keräily 17,50 € + alv.

Sirpa Hahka-Reikon aloite keskustelun herättämiseksi: Kirkkovaltuuston työjärjestyksen tarkastelu

SOPIMUS SATAKUNNAN SEURAKUNTIEN SAIRAALASIELUNHOIDON YHTEISTOIMINNASTA

Uuden sairaalasielunhoidon yhteistoimintasopimuksen Satakunnan seurakuntien sairaalasielunhoidon yhteistoiminnasta on katsottu astuneen voimaan 1.1.2018 alkaen. Siksi sairaalasielunhoidon järjestelyissä on tehty 1.1.2018 alkaen suunnitellut henkilöjärjestelyt väliaikaisesti, kunnes sopimusjärjestelyjen toisen vaiheen sopimus on hyväksytty sopijaosapuolten kesken.

Sopimusjärjestelyjen johdosta 1.1.2018 alkaen Porin ev.lut. seurakuntayhtymä koordinoi sairaalasielunhoidon sopimuksen piiriin kuuluvia järjestelyjä.

Sairaalasielunhoidon yhteistoimintasopimuksen sopijaosapuolet esittävät sopimuksen hyväksymistä seuraavassa mahdollisessa kirkkovaltuustossa/yhteisessä kirkkovaltuustossa kuitenkin viimeistään toukokuussa 2018.

Kirkkoneuvosto päätti esittää kirkkovaltuustolle Satakunnan seurakuntien sairaalasielunhoidon yhteistoiminta-sopimuksen hyväksymistä.

SEURAKUNTATOIMISTOJEN AUKIOLOAJAT

Kirkkoherranviraston ja taloustoimiston toimistosihteerit esittävät kirkkoneuvostolle muutosta seurakuntatoimistojen (kirkkoherranvirasto, hautausmaatoimisto ja taloustoimisto) avoinna oloaikoihin.

Toimistot ovat tällä hetkellä avoinna arkisin kello 9:00 – 12:00. Palvelujen ja toimintojen muututtua entistä enemmän sähköisiksi ja puhelinpalveluiksi olisi toiminnan kannalta tarkoituksenmukaisempaa pitää perjantaisin toimistot suljettuna. Tällöin toimistosihteerit voivat keskittyä työskentelemään paremmin esimerkiksi sukuselvitysten ja Kirkon Palvelukeskuksen tehtävien parissa.

Seurakuntalaisten palveleminen etukäteen sovittavana ajankohtana toimistoajan ulkopuolella jatkuu entisellään.                                  

Kirkkoneuvosto päätti, että kirkkoherranvirasto, hautausmaatoimisto ja taloustoimisto ovat avoinna arkisin maanantai – torstai kello 9:00 – 12:00. Muina aikoina palvellaan erikseen seurakuntalaisten kanssa sovittavana aikana. Uusia aukioloaikoja noudatetaan 1.4.2018 alkaen.

RÄISÄLÄPUISTO

Kirkkoneuvosto päätti antaa suostumuksen alueen nimeämiseksi Räisäläpuistoksi. Ehtona on, että Räisäläpuisto- alueen hoitamisvastuu siirtyy kokonaan kaupungille

KIRKKOHERRAN VUOROTTELUVAPAA-ANOMUS JA KIRKKONEUVOSTON LAUSUNTO

Kirkkoherra Hannu Tomperi ilmoittaa hakevansa vuorotteluvapaata ajalle 1.6. - 27.11.2018. Vuorotteluvapaan kirkkoherralle myöntää tuomiokapituli, ja kirkkoneuvosto antaa asiasta tuomiokapitulille lausuntonsa.

 Vuorotteluvapaa hyödyttää monia osapuolia. Se edistää työhyvinvointia ja työntekijän jaksamista. Työtön työnhakija saa mahdollisuuden kerryttää työkokemusta määräaikaisesta työstä. Työnantaja puolestaan voi saada uutta osaamista työyhteisöön.

Työnantaja ja työntekijä sopivat yhteisesti työntekijän vuorotteluvapaasta. Vapaalle jäävän työntekijän tilalle täytyy palkata työtön työnhakija, mutta työtehtävien ei välttämättä tarvitse olla samoja.

Vuorotteluvapaan edellytyksenä on 20 vuoden työhistoria sekä vähintään 13 kuukauden yhdenjaksoinen palvelussuhde saman työnantajan palveluksessa. Vuorotteluvapaan keston tulee olla vähintään 100 kalenteripäivää yhdenjaksoisesti ja enintään 180 kalenteripäivää. Työnantajan on sitouduttava palkkaamaan vuorotteluvapaan ajaksi TE-toimistossa työttömänä työnhakijana oleva henkilö.

Kirkkoherra Hannu Tomperi täyttää vuorotteluvapaan saamisen edellytykset. Kirkkoherran sijaiseksi vuorotteluvapaan ajaksi esitetään oman suostumuksensa mukaisesti kappalainen Veikko Ruusuvuori.

Vuorotteluvapaan sijaiseksi tulee palkata TE-toimistossa työttömänä työnhakijana oleva henkilö. Sijaiseksi voidaan palkata henkilö, joka on ollut työttömänä työnhakijana TE-toimistossa vähintään 90 päivää sijaisuutta edeltäneiden 14 kuukauden aikana tai alle 30-vuotias äskettäin ammatti- tai korkeakoulututkinnon suorittanut tai vuorotteluvapaasijaisuuden alkaessa alle 25- vuotias tai yli 55-vuotias.

Kokemäen seurakunta pyytää tuomiokapitulia antamaan virkamääräyksen vuorotteluvapaan sijaisen määritelmät täyttävälle sopivalle papille tai valmistuneelle teologian maisterille, joka odottaa pappisvihkimystä.

1) Kirkkoneuvosto päätti lausuntonaan tuomiokapitulille puoltaa vuorotteluvapaan myöntämistä kirkkoherra Hannu Tomperille ajalle 1.6. - 27.11.2018;

2) Mikäli tuomiokapituli myöntää kirkkoherra Hannu Tomperille vuorotteluvapaan anomuksen mukaisesti, kirkkoneuvosto päätti esittää kirkkoherran sijaiseksi kappalainen Veikko Ruusuvuori; kappalaisen sijaiseksi seurakuntapastori Heidi Laine ja että tuomiokapituli määrää seurakuntapastorin sijaiseksi sopivan papin;

 3) Kirkkoneuvosto päätti, että mikäli tuomiokapituli myöntää kirkkoherra Hannu Tomperille vuorotteluvapaan anomuksen mukaisesti, Kokemäen seurakunta palkkaa vuorotteluvapaan sijaiseksi vuorotteluvapaasta säädetyn mukaisesti kriteerit täyttävän työntekijän;

 4) Kirkkoneuvosto päätti, että mikäli tuomiokapituli myöntää kirkkoherra Hannu Tomperille vuorotteluvapaan anomuksen mukaisesti, seurakunta tekee sopimuksen vuorotteluvapaasta kirkkoherra Hannu Tomperin kanssa;

24.1.2018

KIRKKONEUVOSTOLLE TIEDOKSI ANNETTAVIA ASIOITA

Museoviraston lausunto, diaarinumero MV/182/05.01.02/2017: Kokemäen Kustaa III kirkon monikäyttöisyyden lisääminen. Museovirasto puoltaa esitettyjä alustavia suunnitelmia. Hankkeesta tulee tehdä suunnitelmapiirustukset kirkkojen muutoksiin perehtyneen arkkitehdin avulla. Suunnitteluasiakirjoissa tulee myös ratkaista purettavien penkkien säilyttäminen siten, että ne voidaan myös myöhäisemmässä vaiheessa palauttaa kirkkosaliin.

Tarkentuneista suunnitelmista tulee pyytää Museoviraston lausunto. Penkkien poistamista kirkkosalin etuosasta esitetyssä laajuudessa voidaan pitää kirkkolain mukaisena olennaisena muutoksena, joka tulee alistaa kirkkohallituksen vahvistettavaksi.

Turun hallinto-oikeuden päätös, diaarinumero 02149/17/2399: Hannu Heikolan valitus kirkollisasiassa. Hallinto-oikeus on ratkaissut asian hankkimatta kirkkovaltuuston lausuntoa, koska lausunnon hankkiminen olisi hallintolainkäyttölain 36 §:ssä sanotulla tavalla tarpeetonta. Hallinto-oikeus ei tutki valitusta.

Rakennustarkastajan päätös, maisematyölupa 2017-0144: Huonokuntoisten puiden kaataminen (11 kpl) vanhalta hautausmaalta ja uusien istuttaminen tilalle.

Rakennustarkastajan päätös, maisematyölupa 2017 -0149: Puiden kaataminen (n. 20 kpl) Koomankankaan hautausmaalta uusien perustettavien hautarivien tieltä pois sekä huonokuntoisten puiden (3kpl) kaataminen.

Kirkkohallituksen yleiskirje nro 19/2017: Sisällissodan muistovuosi. Kirkkohallitus suosittaa, että seurakunnat huomioisivat sisällissodan muiston viettämällä muistojumalanpalvelusta sunnuntaina 11.3.2018.

Kirkkohallituksen yleiskirje nro 20/2017: Piispankokouksen päätös muun kirkon jäsenen osallistumisesta ehtoolliseen. Ehtoolliselle osallistuvan tulee olla kastettu ja ehtoolliskelpoinen omassa kirkossaan. Lisäksi ehtoolliselle osallistuvan tulee hyväksyä luterilainen ehtoollinen Kristuksen läsnäolon ja syntien anteeksiantamuksen ateriana.

Domus-asianhallinta-järjestelmä: Kirkkohallituksen käyttämä asiakirjajärjestelmä.

Kirkon murto- ja palohälyttimen vikatilan korjaaminen: Kokemäen kirkon murto- ja palohälyttimessä on ollut vikatila, joka on vaatinut tehostettua vartiointipalvelua. Tämä aiheutti lisäkustannuksia vartiointipalveluihin. Yhteysvika on korjattu.

Sulattajien osto hautaustoimelle: Hautaustoimelle tilataan roudansulattajia; 1 kappale uurnalle, 4 kappaletta haudoille ja 1 lämpömatto. Yhteishintaan 11 178,60 euroa. Talousarvion investointiosassa on varattu 12 000 euron määräraha tarkoitusta varten.

Kirkkohallituksen yleiskirje nro 1/2018: Vuoden 2018 seurakuntavaalit. Ohjeita vaaleja varten.

Jäsenmääräraportti: Kokemäen seurakunnan jäsenmäärä 31.12.2017 oli 5 959 jäsentä.

KIRJALLINEN ESITYS KIRKKOVALTUUSTOLLE

Virkamies ratkaisee itse kysymyksen esteellisyydestään (HL 29§ 2 mom) Kirkkoherra on ilmoittanut jääviydestään 5.12.2017 ja asian valmistelu on siirtynyt talouspäällikölle.

Kirkkovaltuutetut Sirpa Hahka-Reikko ja Paavo Valtanen ovat tehneet 20.10.2017 kirjallisen esityksen valtuuston puheenjohtajalle, joka on viivytyksettä toimittanut sen kirkkoneuvoston valmisteltavaksi.

Kirkkovaltuutetut Sirpa Hahka-Reikko ja Paavo Valtanen ovat täydentäneet kirjallista esitystään 22.11.2017.

Kirjallisessa esityksessä esitetään:

 ”Koska käsityksemme mukaan kirkkovaltuuston puheenjohtajalla ei ole valtuuston enemmistön luottamusta toimia kirkkovaltuuston puheenjohtajana, ehdotamme hänen erottamistaan puheenjohtajan tehtävästä. Sen johdosta esitämme, että kirkkoneuvosto valmistelee ja tuo valtuuston pikaiseen käsittelyyn Kokemäen seurakunnan kirkkovaltuuston puheenjohtajan valinnan.”

Kirkkovaltuuston jäsen on esteellinen ottamaan osaa sellaisen päätöksen tekemiseen, joka koskee henkilökohtaisesti häntä. (KL 7 luku 5§ 1 mom.

Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että kirkkovaltuusto käsittelee kirjallisen esityksen kirkkovaltuuston varapuheenjohtajan johdolla.

Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että kirkkovaltuusto merkitsee saapuneen kirjallisen esityksen tiedoksi ja käy asiasta keskustelun.

Kirkkoneuvosto päätti esittää kirkkovaltuustolle, että kirkkovaltuusto käsittelee kirjallisen esityksen kirkkovaltuuston varapuheenjohtajan johdolla. Kirkkoneuvosto päätti esittää kirkkovaltuustolle, että kirkkovaltuusto merkitsee saapuneen kirjallisen esityksen tiedoksi ja käy asiasta keskustelun.

TALOUDEN JA KIINTEISTÖTOIMEN OHJAUSRYHMÄN TÄYDENTÄMINEN ASIATUNTIJAJÄSENELLÄ

Talouden ja kiinteistötoimen ohjausryhmän tehtävänä on tukea ja avustaa seurakunnan hallinnon valmistelu- ja esittelytyötä tekeviä virkamiehiä mm. hankinta-asioissa, kilpailutuksessa, talouden- ja toiminnan sopeuttamistoimissa sekä kiinteistöstrategian päivittämisessä.

Ohjausryhmän viranhaltijajäsenet toimivat virkamiehinä asioiden valmistelijoina, esittelijöinä ja vastaavat hankkeita koskevasta tiedottamisesta sekä vastaavat virkamiehinä yhteydenpidosta seurakunnan luottamuselinten ja hankekonsulttien sekä urakoitsijoiden välillä.

Ohjausryhmän (kirkkoherra, talouspäällikkö, Tuomo Hinkkanen, Tuija Paavola, Oili Rastas-Anttila, Paavo Valtanen) tehtävään on sisällytetty toimiminen seurakunnan rakennushanketyöryhmänä kiinteistöjen peruskorjaus- ym. rakennushankkeiden yhteydessä (kn 9§/2016). Talouspäällikkö on tiedustellut uudestaan insinööri Lauri Siikin mahdollisuutta osallistua talouden ja kiinteistötoimen ohjausryhmän toimintaan asiantuntijajäsenenä. Puhelinkeskustelussa 16.1.2018 Lauri Siik on ilmoittanut olevansa käytettävissä asiantuntijajäsenenä talouden ja kiinteistötoimen ohjausryhmässä.

Kirkkovaltuusto on hyväksynyt vuodelle 2018 useita investointihankkeita. Talouspäällikkö esittää, että rakennushanketyöryhmänä toimivaan talouden ja kiinteistötoimen ohjausryhmään kutsutaan asiantuntijajäseneksi insinööri Lauri Siik. Osallistuessaan ohjausryhmän työskentelyyn Lauri Siik on oikeutettu saamaan luottamushenkilöiden kokouspalkkion sekä matkakorvaukset.

TILA-ANOMUS TELJÄN PARTIO

Teljän Partio on käynnistämässä partiotoimintaa Kauvatsalla. Tarkoituksena on tarjota lapsille ja nuorille partioelämyksiä viikkotoiminnan puitteissa. Teljän Partio anoo mahdollisuutta käyttää Kauvatsan seurakuntatalon tiloja tiistai-iltaisin (klo 17:30 – 20:30) toiminnan järjestämiseen.

Kirkkoneuvosto voi halutessaan (kirkkoneuvoston ohjesääntö 3 luku 10§, kohta 9) myöntää osittain tai kokonaan vapautuksen seurakunnalle tulevien maksujen suorittamisesta.

Kirkkoneuvosto voi myöntää vapautuksen seurakunnalle tulevan Kauvatsan seurakuntatalon käytöstä aiheutuvan tilavuokran maksuista. Teljän Partio huolehtii tilojen siivouksesta ym. toiminnan aiheuttamista toimista tilojen käytön jälkeen. Tiistai-iltaisin ei Kauvatsan seurakuntatalolla ole vakituista, jatkuvaa toimintaa.

Kirkkoneuvosto päätti, että Teljän Partio voi käyttää Kauvatsan seurakuntataloa tiistai-iltaisin kello 17:30 – 20:30 välisenä aikana. Tilavuokraa ei peritä. Teljän Partio huolehtii tilojen siivouksesta ym. toimista toiminnan jälkeen.

 

4.12.2017

TOIMENPITEET KIRKKOVALTUUSTON PUHEENJOHTAJAN KOKOUSKÄYTTÄYTYMISEN JOHDOSTA

Kokemäen seurakunnan kirkkovaltuuston kokous järjestettiin 11.10.2017. Kokouksessa oli esityslistalla asiat 39 – 46.

Kokousasian 40, työjärjestyksen hyväksyminen, aikana tehtiin kaksi esitystä kokouksen esityslistan muuttamisesta: Paavo Valtasen esitys poistaa esityslistalta ja jättää käsittelemättä asia 44. Sirpa Hahka-Reikko kannatti Paavo Valtasen esitystä; toinen Paavo Toikan esitys poistaa esityslistalta asia 44 ja järjestää kokouksen jälkeen iltakoulu, jossa kuullaan asiantuntijoita. Seppo Saari kannatti Paavo Toikan esitystä.

Kirkkovaltuuston puheenjohtaja esti toiminnallaan kirkkovaltuustoa äänestämästä ja päättämästä kirkkovaltuuston työjärjestyksestä.

Osa valtuutetuista poistui kokouksesta kirkkovaltuuston puheenjohtajan menettelyn vuoksi. Nimenhuutoa ei järjestetty valtuutettujen poistumisen jälkeen. Kokous ei ollut enää päätösvaltainen ja kokous keskeytyi. Puheenjohtaja päätti kokouksen. Kokouksessa ei valittu pöytäkirjantarkastajia.

Työjärjestysasian käsittelyn aikana kirkkovaltuuston puheenjohtajaa kehotettiin useasti toimimaan asiallisesti, kunnioittamaan demokratian päätöksentekokäytäntöjä, noudattamaan kirkkolakia ja järjestystä, noudattamaan kirkkovaltuuston työjärjestystä ja käyttäytymään puheenjohtajan arvolle sopivasti.

Kirkkovaltuuston puheenjohtaja ei noudattanut kehotuksia.

ASIAN ARVIOINTIA      

KL 23 luku 5 § 1 mom. todetaan: ”Jos luottamushenkilön voidaan todennäköisin perustein epäillä syyllistyneen luottamustoimessaan virkarikokseen tai muutoin menetelleensä siinä velvollisuuksiensa vastaisesti, häneltä on vaadittava asiassa selvitys.” Virkarikoksista säädetään rikoslain 40 luvussa. Näitä ovat mm. lahjusrikokset, virkasalaisuuden rikkomiset, virka-aseman väärinkäytökset sekä virkavelvollisuuden rikkomiset. Kirkkolain 23 luvun 5 §:n 1 momenttia sovellettaessa kyse ei kuitenkaan tarvitse olla virkarikoksesta, vaan riittää että luottamushenkilö on muutoin menetellyt luottamustoimessaan velvollisuuksiensa vastaisesti. Toisin sanoen puheenjohtajan menettelyä voidaan arvioida kokouskäyttäytymisen ja hyvän hallintotavan näkökulmasta.

Ennen puheenjohtajan toiminnan arviointia on hänelle mainitun lainkohdan mukaan varattava tilaisuus selvityksen antamiseen menettelystään.

Kirkkovaltuusto on 20.10.2017 44 § päättänyt pyytää kirkkovaltuuston puheenjohtajalta selvityksen toiminnastaan kirkkovaltuuston kokouksen 11.10.2017 40 §:n aikana.

Kirkkovaltuuston puheenjohtaja on toimittanut liitteenä olevan selvityksen menettelystään kirkkovaltuuston kokouksessa 11.10.2017. Selvityksessään kirkkovaltuuston puheenjohtaja Hannu Heikola kiistää menetelleensä kirkkovaltuuston kokouksessa velvollisuuksiensa vastaisesti.

Kirkkolaki 23: 1. luvun 2. momentti säätää luottamushenkilön velvollisuuksista. Luottamushenkilön tulee edistää kirkon parasta sekä toimia luottamustoimessaan arvokkaasti ja tehtävän edellyttämällä tavalla. Säännöksen nojalla voidaan arvioida luottamushenkilön toimintaa.

Antamassaan selvityksessä kirkkovaltuuston puheenjohtaja Hannu Heikola viittaa kirkkovaltuuston kokouksen 11.10.2017 esityslistalla olleeseen asiaan 44 ”Asiantuntijoiden kuuleminen seurakuntakeskuksen korjauksesta”.

Valtuustolla tai sen tai sen puheenjohtajalla on oikeus kutsua valtuuston kokoukseen asiantuntijoita kuultavaksi. (Kirkkovaltuuston työjärjestys 7 §, 20.12.2006)

Kirkkovaltuusto on 13.6.2017 päätöksellään lopettanut Kokemäen seurakuntakeskusta koskevan peruskorjaushankkeen. Kirkkoneuvostolle ei ole tuotu valmisteltavaksi asiaa, joka koskisi seurakuntakeskuksen peruskorjaushankkeen uudelleen aloittamista eikä kirkkoneuvosto niin ikään ole esittänyt kirkkovaltuustolle peruskorjaushankkeen uudelleen aloittamista.

Kirkkovaltuuston työjärjestyksen 8 § mukaan: Asioita valtuustolle esiteltäessä tulee valtuutettujen käytettävissä olla kokouksen esityslista, johon sisältyy selostus kustakin käsiteltävästä asiasta ja kirkkoneuvoston ehdotus valtuuston päätökseksi.

Koska kirkkovaltuuston esityslistan 11.10.2017 44 § asiaa ei tuotu kirkkoneuvoston valmistelun kautta kirkkovaltuustolle. Kirkkoneuvostolla, eikä valtuutetuilla ollut näin ollen tietoa keitä asiantuntijoita kirkkovaltuuston puheenjohtaja oli kokoukseen kutsunut ja mihin asiaan tarkalleen ottaen asiantuntijoiden kuuleminen liittyisi.

Kirkkovaltuuston työjärjestyksen 9 § mukaan: Asiat otetaan esityslistalle puheenjohtajan määräämään järjestykseen ja käsitellään, jollei valtuusto toisin päätä, esityslistan mukaisessa järjestyksessä. Asioiden käsittelyn pohjana on kirkkoneuvoston ehdotus; sekä viittaus KJ 8:6: Asiaa, joka on kirkkoneuvoston valmisteltava, ei saa ottaa päätettäväksi, ellei kirkkoneuvostolla ole ollut tilaisuutta sitä valmistella.

On moitittavaa, että kirkkovaltuuston puheenjohtaja on jättänyt huomioimatta velvoitteet, jotka koskevat kirkkovaltuustossa käsiteltävien asioiden valmistelua kirkkoneuvostossa.

On moitittavaa, että kirkkovaltuuston puheenjohtaja menettelee omavaltaisesti ilman kirkkoneuvoston valmistelua seurakunnan rakennushankkeita koskevissa asioissa.

Kirkkovaltuuston kokouskutsun asialistan/kokouksen esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi on osa kokouksen järjestäytymistoimia. Ennen työjärjestyksen hyväksymistä voidaan siihen ehdottaa muutoksia ja tarvittaessa muutosehdotuksista on äänestettävä.

Kokousasian 40, työjärjestyksen hyväksyminen, aikana tehtiin kaksi esitystä kokouksen esityslistan muuttamisesta: Paavo Valtasen esitys poistaa esityslistalta ja jättää käsittelemättä asia 44. Sirpa Hahka-Reikko kannatti Paavo Valtasen esitystä; toinen Paavo Toikan esitys poistaa esityslistalta asia 44 ja järjestää kokouksen jälkeen iltakoulu, jossa kuullaan asiantuntijoita. Seppo Saari kannatti Paavo Toikan esitystä.

Kokouskäytännöistä yleisesti: Kun vastaehdotuksia on tehty, puheenjohtaja toteaa sekä kannatetut että kannatusta vaille jääneet ehdotukset. Kannattamaton vastaehdotus raukeaa.

Puheenjohtaja saattaa kokouksen hyväksyttäväksi äänestystavan ja tarvittaessa äänestysjärjestyksen

Jos kannatettuja vastaehdotuksia on useita, on suoritettava myös useampia äänestyksiä.

Äänestyksen perusteella puheenjohtajan on todettava, että päätökseksi on tullut eniten ääniä saanut ehdotus. Kun äänet menevät tasan, päätökseksi tulee KL

25:10:n mukaan se mielipide, jonka puolesta puheenjohtaja on äänestänyt.

Kirkkovaltuuston puheenjohtaja Hannu Heikola ei huomioinut ehdotettuja ja kannatettuja muutosesityksiä työjärjestykseen vaan kieltäytyi muuttamasta työjärjestystä. Kirkkovaltuuston puheenjohtaja ei myöskään asettanut kannatettuja muutosesityksiä äänestykseen eikä siten asettanut kirkkovaltuuston työjärjestystä ja esityslistaa valtuuston ratkaistavaksi, kuten kirkkovaltuuston työjärjestyksen 9 § määrätään.

Kirkkovaltuuston kokoukset ovat julkisia kokouksia ja paikalla on yleensä myös median edustaja. Siksi on vakavasti moitittavaa, että kirkkovaltuuston puheenjohtaja 11.10.2017 pidetyssä kirkkovaltuuston julkisessa kokouksessa ei kehotuksista huolimatta kunnioittanut demokraattisen päätöksenteon menettelytapoja, noudattanut kirkkolakia ja järjestystä, noudattanut kirkkovaltuuston työjärjestystä eikä näin ollen käyttäytynyt puheenjohtajan arvolle sopivasti tuottaen näin seurakunnalle vakavaa mainehaittaa.

Kirkkoneuvosto esittää yksimielisesti kirkkovaltuustolle, että kirkkovaltuusto kiinnittää kirkkovaltuuston puheenjohtaja Hannu Heikolan vakavaa huomiota siihen, että hänen tulee luottamushenkilönä edistää kirkon parasta sekä toimia luottamustoimessaan arvokkaasti ja tehtävän edellyttämällä tavalla.

23.11.2018

KIRKKONEUVOSTOLLE TIEDOKSI ANNETTAVIA ASIOITA

Yhteistyösopimus: Länsi-Suomen rikosseuraamusalue on ottanut yhteyttä seurakuntaan ja tiedustelee mahdollisuutta yhteistyösopimuksen tekemiseen. Sopimuksen tarkoitus on edesauttaa vankeinhoidon vastuulla olevien vankien työhönsijoittumista, kuntoutumista ja kouluttautumista sekä tarjota työntekijäpalvelua yhteistyöosapuolen tarvitsemaan kohteeseen sovitulla alueella tapauskohtaisesti.

 Kokemäen seurakunnan kirkkoneuvostolle ja kirkkovaltuustolle Kokemäen kirkkoa koskevan adressin alkuperäislistojen kopiot: Kirsti Kylä-Setälä on toimittanut 3.11.2017 seurakunnan taloustoimistoon Kokemäen kirkkoa koskevan adressin alkuperäislistojen kopiot. ”Uudistamme aikaisemmin ilmaisemamme kannan, jossa vastustimme kaikkia Kustaa III kirkon rakenteellisia muutosaikeita. Kantamme on nytkin sama.” Adressin nimilistat on kerätty vuonna 2014, nykyhetkellä adressi sisältää useita kymmeniä kuolleiden henkilöiden allekirjoituksia.

 Työterveyshuollon toimintasuunnitelma 1.1.2018 – 31.12.2018: Kirkkoneuvoston 1.12.2016 hyväksymä (191§/2016) työterveyshuollon toimintasuunnitelma, joka on voimassa 31.12.2019 asti, on päivitetty vuotta 2018 varten Terveystalossa.

Työsuojeluvaltuutetun ja varavaltuutettujen vaali: Kokemäen seurakunnassa on pidetty 15.11.2017 vaalitoimitus, jossa todettiin syntyneen sopuvaali. Työsuojeluvaltuutetuksi valittiin Merja Kurkela, 1.varavaltuutetuksi valittiin Jari Ketola ja 2. varavaltuutetuksi valittiin Juha-Pekka Riento.

Tuloslaskelma toteumavertailu 20.11.2017: Toteumavertailu näyttää alijäämäistä tulosta tulevaksi vuodelle 2017.

TALOUSARVIO VUODELLE 2018 JA SUUNNITELMAT VUOSILLE 2019 – 2020

Seurakunnan talouden haasteita vuonna 2018 ovat pienenevä jäsenmäärä, laskeva kirkollisverokertymä ja suuri kiinteistömassa. Vuoden 2018 talousarvion alijäämäiseen tulokseen ovat alentuneen kirkollisverokertymän lisäksi vaikuttamassa muun muassa seurakuntavaalit 2018 (n. 9 210 €), hautakortiston sähköiseen järjestelmään siirtämisen aiheuttaman määräaikaisen toimistosihteerin palkkauskulut (n. 31 000 €), kirkon viereisen hautausmaan laajennussuunnittelun vuosina 2009 – 2015 kertyneiden kulujen poistaminen (n. 34 000 €), kirkkoneuvoston varaama asiantuntijapalkkiomääräraha (30 000 €), pappilan piha-alueen hoitamiseen hankittava ajoleikkuri (4 800 €) sekä kiinteistöjen vuosikorjauksiin varattavat määrärahat.

JUMALANPALVELUSSUUNNITELMA KIRKKOVUODELLE KOKEMÄEN SEURAKUNNASSA 3.12.2017 - 25.11.2018

Päiväjumalanpalvelus pidetään seurakunnan kirkossa sunnuntaisin ja kirkollisina juhlapyhinä. Jos kirkkoja on useita, kirkkoneuvosto päättää, missä kirkossa jumalanpalvelus kulloinkin pidetään. Jumalanpalvelus voidaan pitää myös muualla kuin kirkossa. Päiväjumalanpalvelus aloitetaan yleensä kello 10.

Kokemäen seurakunnassa on kaksi kirkkoa. Muita jumalanpalveluksen viettopaikkoja ovat Kauvatsan seurakuntatalo, Kokemäen seurakuntakeskus (käyttörajoitus), Koomankankaan siunauskappeli sekä Aittakarin leirikeskus.

Jumalanpalvelussuunnittelussa kirkkovuodelle 1. adventista tuomiosunnuntaihin 3.12.2017- 25.11.2018 Kokemäen seurakunnassa otetaan huomioon jumalanpalvelus- ja hartauselämän eri muodot. Jumalanpalveluksia vietetään suunnitelman mukaisesti kaikissa jumalanpalvelusten viettoon tarkoitetuissa paikoissa kuitenkin niin, että jumalanpalveluselämä keskittyy seurakunnan pääkirkkoon eli Kokemäen Kustaa III:n kirkkoon.

Kokemäen toisessa kirkossa, Kauvatsan kirkossa, järjestetään jumalanpalvelus kerran kuukaudessa, kuukauden viimeisenä sunnuntaina klo 10. Tällöin Kustaa III:n kirkossa vietetään iltajumalanpalvelus klo 18. Lämmityskaudella 1.11.2017 – 1.4.2018 välisenä ajankohtana jumalanpalvelus Kauvatsalla pidetään kuukauden viimeisenä sunnuntaina Kauvatsan kirkossa tai vaihtoehtoisesti pakkaskauden aikana seurakuntatalossa.

Juhla-aikojen Jumalanpalvelukset:

Ensimmäinen adventti: Kokemäen Kustaa III:n kirkko klo 10

Itsenäisyyspäivä: Kokemäen Kustaa III:n kirkko klo 10 ja Kauvatsan kirkko klo 12

Jouluaatto: Kokemäen Kustaa III:n kirkko klo 11 ja 14 ja Kauvatsan kirkko klo 16

Jouluaamu: Kokemäen Kustaa III:n kirkko klo 8

Tapaninpäivä: Kokemäen Kustaa III:n kirkko klo 10

Uudenvuodenpäivä: Kokemäen Kustaa III:n kirkko klo 18 Iltamessu

Loppiainen: Wanhan käsikirjan mukainen messu Kokemäen Kustaa III:n kirkko klo 10

Kiirastorstai: Kokemäen Kustaa III:n kirkko ja Kauvatsan kirkko klo 18.

Pitkäperjantai: Kokemäen Kustaa III:n kirkko klo 10

Pääsiäinen: Kokemäen Kustaa III:n kirkko klo 10

Toinen pääsiäispäivä: Kauvatsan kirkko klo 10

Helatorstai: Kokemäen Kustaa III:n kirkko klo 18

Juhannuspäivä: Kokemäen Kustaa III:n kirkko klo 10

Pyhäinpäivä: Kauvatsan kirkko klo 10 ja Kokemäen Kustaa III:n kirkko klo 18

KOLEHTISUUNNITELMA 2018

Kirkkoneuvosto vahvisti kolehtisuunnitelman Kokemäen seurakunnassa vuodelle 2018. Oman seurakunnan toimintaan kerättävät kolehdit tulee osoittaa kolehdinjakoperiaatteiden mukaiseen toimintaan. Kirkkoherra voi tehdä kolehtisuunnitelmaan muutoksia toiminnollisista tarpeista käsin.

LÄHETYSTYÖNSOPIMUS KIRSI JA MARKO PIITTALA

Kirkkoneuvosto päätti, että Kokemäen seurakunta tekee Suomen Lähetysseuran kanssa uuden lähetystyön palvelusopimuksen 1.1.2018 alkaen Kirsi ja Marko Piittalan työn tukemiseksi 10 000 €.

20.10.2017

TULKKILANMÄEN HAUTAUSMAAKAAVAN HYVÄKSYMINEN

Kirkkoneuvosto päätti hyväksyä hautausmaakaavan, siihen kuuluvat hautausmaakaavakartat ja kirjallisen käyttösuunnitelman.

Kirkkoneuvosto päätti esittää edelleen kirkkovaltuustolle hautausmaakaavan, siihen kuuluvien hautausmaakaavakarttojen ja kirjallisen käyttösuunnitelman hyväksymistä.

PAPPILAN JA SEURAKUNTAKESKUKSEN PIHA-ALUEIDEN HOITO

Kirkkoneuvosto määräsi seurakuntapuutarhurin valmistelemaan viheralueiden hoidosta sopimuksen Kokemäen kaupungin kanssa. Sopimus tuodaan kirkkoneuvostoon päätettäväksi.

Kirkkoneuvosto päätti, että puiden kaatamista varten haetaan maisematyölupa. Asian valmistelusta vastaa seurakuntapuutarhuri.

Kirkkoneuvosto päätti esittää vuoden 2018 talousarvioon varattavaksi määrärahaa ruohonleikkurin hankintaa ja osa-aikaisen kausityöntekijän palkkaamista varten liitteen mukaisesti.

SEURAKUNTATOIMINTOJEN TILAT

Kirkkoneuvosto päätti, että tutkitaan vaihtoehtoja pitkäaikaisen ratkaisun löytämiseksi seurakunnan toimintoja varten. Kirkkoneuvosto myönsi talouspäällikölle valtuudet neuvotella toimitiloista.

Kirkkoneuvosto päätti solmia vuokrasopimuksen Kokemäen kaupungin kanssa ajalle 1.1.2018 – 31.12.2018 vanhan yhteiskoulun tiloista.

KOKEMÄEN KUSTAA III:n KIRKON TOIMINNOLLISUUDEN LISÄÄMINEN

Kokemäen seurakunta on KV 25 § 13.6.2017 päättänyt lopettaa seurakuntakeskuksen peruskorjaushankkeen kannattamattomana.

Seurakuntakeskuksen toimintoja on sisäilmaongelmien vuoksi siirretty muihin tiloihin. Seurakunta neuvottelee seurakuntatoiminnoille vuokrattavista tiloista Kokemäen kaupungin sekä paikallisten yritysten ja toimijoiden kanssa.

Toiminnoille vuokrattavien tilojen lisäksi seurakunta suunnittelee toteutettavaksi Kokemäen Kustaa III:n kirkon osalta kirkkosalin toiminnollisuuden lisäämisen seuraavalla tavalla:

Kirkkosalin etuosasta poistetaan neljä lyhyttä penkkiriviä keskikäytävän molemmilta puolilta. Etukaide-elementit yhdistetään neljännen penkkirivien päissä oleviin kaide-elementteihin. Näin toteutettuna kaide-elementit muodostavat neljännellä rivillä yhtenäisen kaidekokonaisuuden molemmilla puolilla keskikäytävää.

Penkit korvataan irtotuoliriveillä. Tuolien värityksestä ja muotoilusta sekä sijoittelusta pyydetään kirkkotilojen muutoksiin perehtyneen arkkitehdin suunnitelma. Vapautettua tilaa voidaan käyttää joustavasti luento- ja pienryhmätyyppiseen toimintaan sekä orkesterin ja kuoron esiintymisalueena.

Seurakuntakeskuksen arvosoitin flyygeli tuodaan kirkon etuosaan saarnastuolin läheisyyteen kiinteistä penkeistä vapautettuun tilaan.

Seurakunta tekee yhteistyötä muun muassa taidemusiikkia tuottavan Satasoitto festivaalin kanssa. Ehdotetut muutokset parantavat edellytyksiä ja puitteita konserttitoiminnalle kirkkosalissa.

Kirkkosalin takaosasta tai vaihtoehtoisesti toisen sivulehterin alta poistetaan kaksi penkkiriviä varattavaksi toimintanurkkaukseksi jumalanpalvelusten aikaiseen lapsi- ja pyhäkoulutyön käyttöön.

Seurakunta vastaa irrotettujen penkkien säilytyksestä museoviraston antamien ohjeiden mukaisesti.

Päätöksen asiassa tekee KL 14 luvun 2 § 4 kohdan mukaan kirkkovaltuusto. Kirkkorakennuksen olennaista muutosta koskeva päätös on alistettava kirkkohallituksen vahvistettavaksi.  

Museovirasto on aiemmin 31.10.2014 antanut lausunnon koskien Kokemäen Kustaa III:n kirkon toiminnollisuuden lisäämistä ja kirkkotilaan tehtävistä muutoksista.

Lausunnossa todetaan, että ”Kirkkotilan monikäyttöisyyden lisääminen on noussut meillä esille Keski-Euroopan ja osin myös Ruotsin esimerkkien ja keskustelujen myötä… Tämä ei välttämättä vaadi suuria rakenteellisia muutoksia tiloihin, vaan pieniä toimenpiteitä ja oivaltavaa asennetta. Esimerkiksi joidenkin penkkien poistaminen lehtereiden alta … voi jo antaa mahdollisuuksia käyttää kirkkotilaa entistä monipuolisemmin ilman, että kirkkotilan eheys ja arvo kärsivät.”

Kirkkoneuvosto päätti yksimielisesti, että Kokemäen seurakunta pyytää museovirastoa antamaan KL 14 luku 2 § 3. mom. johdosta KL 14 luku 5 a § 1. mom. mukaisen lausunnon Kokemäen seurakunnan aikeesta lisätä Kokemäen Kustaa III:n kirkon toiminnollisuutta selostuksessa esitetyllä tavalla. Kokemäen seurakunta pyytää lausuntoa 15.11.2017 mennessä.

 

7.9.2017

KIRKKONEUVOSTOLLE TIEDOKSI ANNETTAVIA ASIOITA

Kirkkoneuvosto merkitsee tiedoksi asiat: pitsilahjoitus; vuokrasopimus vanha yhteiskoulu; talousarviovertailu 20.8.2017; talousarvioavustus; tiedoksi kehitysvammaistyön sopijaseurakunnille; Kokemäen kaupungin kaavoituksen ja mittauksen tulosalueen tiedote kiinteistön omistajalle; BDO Audiator Oy:n JHTT Vesa Keson toimittama seurakuntien talouden tunnuslukuja taulukko vuosilta 2007 – 2016; Kirkkohallituksen yleiskirje nro 11/2017 ja Kirkkohallituksen yleiskirje nro 12/2017; Kokemäen kirkon salaojitusten ja kattovesien ohjaus JW-kaivoon; Todistus Pyhäjärviseudun ympäristötoimistosta ja Insinööritoimisto Tupala Ky:n tekemä arvio Kirkkoherranpappilan hirsirungon ja ulkoverhouksen osittaisesta korjauksesta.

HAUTAMUISTOMERKKISUUNNITELMA

Kokemäen seurakunnan kirkkoneuvosto hyväksyi Mariika Kulmalan hautamuistomerkkisuunnitelman liitteen mukaisena Koomankankaan hautausmaalle. Hautamuistomerkin asentamisessa tulee noudattaa Kokemäen seurakunnan hautaustoimen ohjesääntöä.

SEURAKUNNAN TULOVEROPROSENTTI VUODELLE 2018

Kokemäen seurakunnan kirkkoneuvosto päätti esittää kirkkovaltuustolle, että seurakunnan tuloveroprosentti eli kirkollisvero vuodelle 2018 on 1,75 %.

OIKEUSKANSLERIN SELVITYSPYYNTÖ

Kirkkoneuvoston jäsen Jorma Jaakkola on tehnyt 19.4.2017 oikeuskanslerinvirastoon kantelun Kokemäen seurakunnan kirkkoneuvoston menettelystä seurakuntakeskuksen peruskorjaukseen liittyvistä päätöksistä 16.1.2017 ja 16.3.2016.

Kirkkoneuvosto päätti antaa päätöksen liitteenä olevan selvityksen Turun arkkihiippakunnan tuomiokapitulille.

10.8.2017

MAALLIKKOJÄSENTEN VALITSEMINEN, ARKKIPIISPAN VAALI

Kirkkoneuvosto päätti esittää kirkkovaltuustolle, että kirkkovaltuusto valitsee seitsemän maallikkovalitsijaa arkkipiispan vaalin toimittamista varten

SEURAKUNTAKESKUKSEN VÄISTÖTILAN VUOKRASOPIMUS

Kirkkoneuvosto päätti solmia Kokemäen kaupungin kanssa vuokrasopimuksen väistötiloista liitteessä olevan vuokrasopimusluonnoksen mukaisin ehdoin ajalle 1.8.2017 – 31.12.2017.

Lisäksi kirkkoneuvosto päätti, taatakseen seurakuntakeskuksen henkilöstölle turvallisen työskentelypaikan, että seurakuntakeskuksella työskentelevä henkilöstö siirretään väistötiloihin edellä selostusosassa mainitulla tavalla.

24.5.2017

SEURAKUNTAKESKUKSEN PERUSKORJAUSHANKE

Seurakuntakeskuksen peruskorjaushankkeen toteuttamisen suhteen vaihtoehtoja ovat:

1) hyväksytään urakkatarjoukset ja peruskorjataan seurakuntakeskus alkuperäisten suunnitelmien mukaisesti,

2) hyväksytään korjattu RMK Rent Oy:n tarjous ja korjataan seurakuntakeskus karsitun suunnitelman mukaisesti,

3) laaditaan uusi hankesuunnitelma, uusi suunnittelu samoilla suunnittelijoilla sekä kilpailutetaan rakennusurakka uudelleen tai

4) hylätään urakkatarjoukset ja keskeytetään seurakuntakeskuksen peruskorjaushanke kannattamattomana ja seurakuntataloudelle kestämättömänä.

Mikäli hanke keskeytetään, tulee seurakunnan pohtia uudelleen kiinteistöstrategiaansa. Tällöin vaihtoehtona on edetä kirkon tulevaisuuskomitean mietinnön, kohdan 2.2.6 Seurakuntien kiinteistöt, komitean kannanotto 13 mukaisin periaattein.

Rakennushanketyöryhmä antoi suosituksensa esitykseksi kirkkoneuvostolle 24.5.2017, että esitetään urakkatarjoukset hylättäväksi ja keskeytetään seurakuntakeskuksen peruskorjaushanke kannattamattomana ja seurakuntataloudelle kestämättömänä.

Kirkkoneuvosto kävi asiasta keskustelua.

Jouko Suontausta esitti eriävän päätösesityksen: hyväksytään saadut urakkatarjoukset ja korjataan seurakuntakeskus alkuperäisten suunnitelmien mukaisesti.

Eriävää päätösesitystä ei kannatettu.

Kirkkoneuvosto päätti esittää kirkkovaltuustolle saatujen urakkatarjousten hylkäämistä ja seurakuntakeskuksen peruskorjaushankkeen lopettamista.

MAAKAUPPA KOKEMA OY:N KANSSA

Kokemäen seurakunnan kirkkoneuvosto päätti määräalojen myynnin ja esittää edelleen kirkkovaltuustolle kauppakirjaluonnoksen hyväksymistä.

Kirkkovaltuusto hyväksyessään kauppakirjaluonnoksen alistaa kiinteistökauppaa koskevan päätöksen kirkkohallituksen vahvistettavaksi.

Kirkkohallituksen vahvistuksen jälkeen tehdään varsinainen kauppakirja. Kirkkoherra ja talouspäällikkö saavat tehdä kauppakirjaan vähäisiä muutoksia lukuun ottamatta kauppasummaa.

TILINTARKASTAJAN TILINTARKASTUSPÖYTÄKIRJA KOKEMÄEN SEURAKUNNAN KIRKKONEUVOSTOLLE

Kokemäen seurakunnan kirkkoneuvosto merkitsi tiedoksi tilintarkastajan raportin

TILINTARKASTAJAN TILINTARKASTUSKERTOMUS JA ESITYS VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMISESTÄ TILIVELVOLLISILLE

Kokemäen seurakunnan kirkkoneuvosto käsitteli tilintarkastuskertomuksen tilikaudelta 1.1. – 31.12.2016 ja lähetti sen edelleen kirkkovaltuustolle käsiteltäväksi.

Kokemäen seurakunnan kirkkoneuvosto päätti esittää kirkkovaltuustolle, että se myöntää vastuuvapauden tilivelvollisille tilikaudelta 1.1. - 31.12.2016 tilintarkastajien esityksen mukaisesti.

CARUNA OY SUOSTUMUSSOPIMUS AITTAKARI

Kirkkoneuvosto päätti, että Kokemäen seurakunta tekee suostumussopimuksen Caruna Oy:n kanssa liitteen mukaisena.

DIAKONIATYÖNTEKIJÄN VIRAN TÄYTTÄMINEN

Kirkkoneuvosto päätti valita Kokemäen seurakunnan diakoniatyöntekijän virkaan Selina Vastamaan ja varalle Paula Yli-Hukkalan.

TALOUSARVIOMÄÄRÄRAHAN LISÄYS JA TILAPÄISEN TOIMISTOTYÖNTEKIJÄN TEHTÄVÄ

Kirkkoneuvosto päätti esittää kirkkovaltuustolle talousarvion määrärahan lisäämisestä talousarvion 2017 käyttötalousosaan kohtaan 1014010000 hautausmaatoimisto, 14 000 euroa. Määrärahan lisäys katetaan kassavaroista sekä kohdistetaan taloustoimistossa toteutuneiden kustannusten mukaisesti oikeille kustannuspaikoille henkilöstökuluihin.

Talouspäällikkö huolehtii tilapäisen toimistotyöntekijän rekrytoinnista kirkkovaltuuston päätöksen jälkeen.

OILI RASTAS-ANTTILAN ALOITTEEN KÄSITTELY

Kirkkovaltuutettu Oili Rastas-Anttila jätti kirkkoneuvostolle aloitteen 22.3.2017 ehdottaen, että Kokemäen seurakunta istuttaa Tulevaisuuden kuusen niin Kokemäen kuin Kauvatsan kirkon läheisyyteen.

Seurakunnalle on hankittu kaksi tulevaisuuden kuusta (à 100 €) istutettavaksi kirkkopuistoihin. Kustannukset kohdistetaan tulosyksikköön kirkkoneuvosto.

Seurakuntapuutarhurin suosituksesta istutus tulee suorittaa toukokuun aikana hyvän kasvun varmistamiseksi.

Helatorstain 25.5.2017 kevätkirkon jälkeen istutetaan tulevaisuuden kuusi Kokemäen kirkon kirkkomaalle seurakunnan kasvatustyön tilaisuuden yhteydessä. Kauvatsan kirkkomaalle tulevaisuuden kuusi istutetaan 28.5.2017 Kauvatsan kirkossa olevan jumalanpalveluksen jälkeen.

ALOITE KIRKKONEUVOSTOLLE JA KIRKKOVALTUUSTOLLE

Kirkkovaltuuston puheenjohtaja Hannu Heikola on jättänyt 2.5.2017 seurakunnalle aloitteen, jossa esitetään, että nyt pitäisi lähteä selvittämään Liikekiinteistön ostotarjousta.

Aloitteessa mainittuun kiinteistöön on järjestetty tutustumiskäynti 23.5.2017

Kirkkoneuvosto kävi lähetekeskustelun aloitteesta.

Kirkkoneuvosto siirsi aloitteen asian valmisteluun talouspäällikölle.

Kirkkoneuvosto päätti, että aloitteen käsittelyn lähetekeskustelu viedään tiedoksi kirkkovaltuustolle

26.4.2017

KIRKKONEUVOSTOLLE TIEDOKSI ANNETTAVIA ASIOITA

Kokemäen kaupungin ympäristötoimiston kaavoituksen ja mittauksen tulosalueen kirje 7.4.2017: Ympäristötoimistossa on laadittu Pappilan (301 Pappila, kortteli 9, tontit 1-3, Tj-kartan nro 486) asemakaavan kortteliin 9 erillinen tonttijaon muutosehdotus liitteen mukaisena. Ehdotus on MRL 39 §:n mukaisesti julkisesti nähtävillä 18.4. – 2.5.2017 Kokemäen kaupungin ympäristötoimistossa. Seurakunnalla on ehdotuksesta muistutuksenteko-oikeus.

Kirkkohallituksen yleiskirje 6/2017: Varautuminen Euroopan Unionin yleiseen tietosuoja -asetukseen, joka tulee sovellettavaksi 25.5.2018 lukien.

Tuloslaskelmaosa maaliskuu 2017: Kirkon Palvelukeskuksen järjestelmästä kirkkoneuvostolle tiedoksi Kokemäen seurakunnan tuloslaskelmanosa toteutumavertailu tileittäin 1.1.2017 – 31.12.2017 maaliskuu 2017.

HAUTAUSMAIDEN KAUSITYÖNTEKIJÄT VUONNA 2017

Hautausmaiden kausityöntekijöiden ja koululaisten avoinna olleisiin työpaikkoihin oli yhteensä 51 työnhakijaa, 31 kausityöntekijää ja 20 kesätyöntekijää. Kirkkoneuvosto merkitsi tiedoksi hautausmaiden kausityöntekijät vuonna 2017 ja hyväksyi seurakuntapuutarhuri Cecilia Suomisen päätöksen.

KIINTEISTÖNHOITOSOPIMUKSEN IRTISANOMINEN

Kirkkoneuvosto päätti irtisanoa Kokemäen seurakunnan ja Ysi-Kakkonen Oy:n välisen  kiinteistönhoitosopimuksen 1.6.2017 alkaen.

SEURAKUNTAKESKUKSEN PERUSKORJAUSHANKKEEN URAKKATARJOUKSET

Kirkkoneuvosto päätti, että urakkaneuvottelut käynnistetään vertailuhinnaltaan edullisimpien tarjouksensa jättäneiden kesken (RMK Rent Oy, Kankaanpään Lämpöpalvelu Seppälä Ky, Ilmastointi Salminen Oy, LVI-Säätölaitepalvelu Mäkinen Oy ja Sähköpalvelu Pekka Kuoppa Oy)

Kirkkoneuvosto nimesi urakkaneuvottelujen käymiseksi työryhmän, johon kuuluvat rakennuttajakonsultti Aarno Oksanen, pääsuunnittelija Teemu Palomäki, rakennushanketyöryhmän puheenjohtaja Tuomo Hinkkanen ja talouspäällikkö Pirkko Hakuni.

Kirkkoneuvosto kävi lähetekeskustelun neuvottelutavoitteista ohjeeksi työryhmälle

22.3.2017

KIRKKONEUVOSTOLLE TIEDOKSI ANNETTAVIA ASIOITA

Diakoniatyön johtokunnan pöytäkirja: Diakoniatyön johtokunta on kokoontunut 9.2.2016.

Aikuistyön johtokunnan pöytäkirja: Aikuistyön johtokunta on kokoontunut 15.2.2016.

Kasvatustyön johtokunnan pöytäkirja: Kasvatustyön johtokunta on kokoontunut15.2.2016.

Lähetystyön johtokunnan pöytäkirja: Lähetystyön johtokunta on kokoontunut16.2.2016.

24.4.2017 järjestetään Turun arkkihiippakunnan johtavien viranhaltijoiden ja luottamushenkilöpuheenjohtajien kokous Turun kristillisellä opistolla.

Turun hallinto-oikeuden päätös 17/0096/1 ja Turun hallinto-oikeuden päätös 17/0097/1 ovat saapuneet seurakuntaan 22.3.2017.

Oili Rastas-Anttila esitti kirkkoneuvostolle aloitteen. Aloitteessa hän ehdottaa, että Kokemäen seurakunta istuttaa Tulevaisuuden kuusen niin Kokemäen kuin Kauvatsan kirkon läheisyyteen.

Kirkkoneuvosto kävi keskustelun tiedoksi annettavista asioista.

Kirkkoneuvosto merkitsi tiedoksi asiat: Diakoniatyön johtokunnan pöytäkirja; Aikuistyön johtokunnan pöytäkirja; Kasvatusjohtokunnan pöytäkirja; Lähetystyön johtokunnan pöytäkirja; Johtavien viranhaltijoiden ja luottamushenkilöpuheenjohtajien kokous; Turun hallinto-oikeuden päätökset 17/0096/1 ja 17/0097/1, Verotuspäätös perinnöstä päätösnumero P00134690092 ja Oili Rastas-Anttilan aloite.

Kirkkoneuvosto päätti, että ensi kesän lähetysjuhliin valitaan edustajiksi lähetystyön johtokunnan esityksen mukaiset henkilöt lähetystyön johtokunnan pöytäkirjan 8§ mukaisesti.

Kirkkoneuvosto päätti siirtää Oili Rastas-Anttilan aloitteen talouspäällikön valmisteltavaksi.

TAPAHTUNEET MÄÄRÄRAHAYLITYKSET VUONNA 2016

Kirkkoneuvosto käsitteli talousarvion ylitykset ja hyväksyi tehtäväaluekohtaiset määrärahaylitykset yhteensä 9 215,76 €.

TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2016

Kirkkoneuvosto päätti hyväksyä vuoden 2016 tilinpäätöksen ja vahvisti sen allekirjoituksin ja päätti jättää tilinpäätöksen tilintarkastajien tarkastettavaksi.

Kirkkoneuvosto päätti edelleen esittää kirkkovaltuustolle tilinpäätöksen 2016 hyväksymistä sen jälkeen, kun tilintarkastajat ovat antaneet puoltavan lausuntonsa tilinpäätöksestä.

TILIKAUDEN 2016 TULOKSEN KÄSITTELY

Kirkkoneuvosto päätti esittää kirkkovaltuustolle, että tilikauden ylijäämä 144 306,85 euroa siirretään edellisten vuosien tilikauden yli- / alijäämätilille.

VAHVISTUSILMOITUSKIRJE TILINTARKASTAJALLE

Kokemäen seurakunnan kirkkoneuvosto valtuutti kirkkoherran ja talouspäällikön allekirjoittamaan vahvistusilmoituskirjeen.

DIAKONIAN VIRKAA HAKENEET

Kokemäen seurakunnan kirkkoneuvosto merkitsi tiedoksi diakonian virkaa hakeneet; Paula Yli-Hukkala, Selina Vastamaa, Pirjo Tikka, Mona Ahlberg, Virpi Kangasniemi, Tiina Kivineva, ja Jaana Laitala.

Kirkkoneuvosto päätti, että virkavalinnan valmistelu siirretään johtaville viranhaltijoille kirkkoherralle ja talouspäällikölle sekä lisäksi työryhmälle, johon valittiin kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja Eeva-Liisa Tuominen ja diakoniatyön johtokunnan puheenjohtaja Kauko Pruuki.

AITTAKARIN SAUNOJEN LATTIOIDEN KORJAUS

Aittakarin sekä naisten että miesten saunatilojen löylyhuoneiden lattiat on saatu korjattua Urakointi-Visara Oy:n toimesta. Laskujen yhteissumma on 10 557,60 €.

Talousarvioon 2017 ei ole varattu määrärahaa saunatilojen korjausta varten, joten kirkkoneuvoston pitää esittää kirkkovaltuustolle määrärahan lisäystä talousarvion 2017 kohtaan 1015080000 Aittakarin leirikeskus, 435000 Rakennusten rakentamis- ja kunnossapitopalvelut, 10 600,00 euroa.

Kokemäen seurakunnan kirkkoneuvosto päätti esittää kirkkovaltuustolle määrärahan lisäystä talousarvion 2017 kohtaan 1015080000 Aittakarin leirikeskus, 435000 Rakennusten rakentamis- ja kunnossapitopalvelut, 10 600,00 euroa.

ILMOITUS NAAPURIN KUULEMISEKSI MAISEMATYÖLUPAHAKEMUKSEN JOHDOSTA

Kokemäen seurakunnan kirkkoneuvosto päätti, että Kokemäen seurakunta ei tee kirjallista huomautusta hankkeen johdosta.

 

1.3.2017

KIRKKONEUVOSTOLLE TIEDOKSI ANNETTAVIA ASIOITA

Kirkkoneuvosto merkitsee tiedoksi asiat: Tarjous liikekiinteistöstä seurakunnalle vuokrattavaksi; Ilmoitus eläkkeelle jäämisestä, irtisanoutumisilmoitus, Turun arkkihiippakunnan tuomiokapitulin pöytäkirjanote 3/2017, Hannu Heikolan mielipidekirjoitus ja seurakunnan vastaus.

TALOUSSÄÄNTÖUUDISTUS

Kirkkohallituksen virastokollegio on hyväksynyt uudet seurakuntatalouden taloussääntömallit. Uusiin sääntöihin on päivitetty kirkkolakiin ja kirkkojärjestykseen ja muihin taloussääntöä koskeviin lakeihin tulleet muutokset. Lisäksi on huomioitu seurakuntatalouden ja Kirkon palvelukeskuksen tehtävien työnjako.

Jokaisen seurakuntatalouden on laadittava uusi taloussääntö ja käsiteltävä se kirkkoneuvostossa ja esitettävä kirkkovaltuuston hyväksyttäväksi.

Kokemäen seurakunnan kirkkoneuvosto käsitteli Kokemäen seurakunnan taloussäännön.

Kokemäen seurakunnan kirkkoneuvosto hyväksyi taloussäännön.

Kokemäen seurakunnan kirkkoneuvosto päätti esittää edelleen kirkkovaltuustolle, että kirkkovaltuusto hyväksyy Kokemäen seurakunnan taloussäännön.

PUITESOPIMUKSEN JATKAMINEN SUOMEN HANKINTAJURISTIT OY:N KANSSA

Kirkkoneuvosto päätti jatkaa puitesopimusta oikeudellisista palveluista Suomen Hankintajuristit Asianajotoimisto Oy:n kanssa vuosiksi 2017 ja 2018 liitteenä olevan puitesopimuksen mukaisin ehdoin.

RUOHONLEIKKURIN HANKINTA KAUVATSAN HAUTAUSMAALLE

Kirkkoneuvosto päätti, että Husqvarna Rider 216 ruohonleikkuri ostetaan Lauttakylän Koneelta. Kone toimitetaan ajokunnossa ja luovutushuolto tehtynä Kokemäelle.

TONTTIJAKO KOKEMÄEN SEURAKUNTAKESKUS

Kirkkoneuvosto päätti esittää kaupungille liitteen 2 mukaiset tonttijakorajat, jossa kortteli jaetaan kolmeksi tontiksi;

1. tontti on varsinainen seurakuntakeskuksen tontti, kaavamerkinnällä Y

2. tontti jää seurakunnalle varalle tulevia, nyt määrittelemättömiä tarpeita varten, kaavamerkinnällä A/AL

3. tontti varataan myyntiä varten, kaavamerkinnällä A/AL.

Tonttien rajat määritellään yksityiskohtaisesti maastokatselmuksella.

ASIANOSAISTEN KUULEMINEN JA TONTTIJAON NÄHTÄVILLÄOLO

Kokemäen kaupungin ympäristötoimiston kaavoituksen ja mittauksen tulosalue on lähettänyt seurakunnalle ilmoituksen asianosaisten kuulemisen ja tonttijaon nähtävillä olon johdosta. Ilmoitus koskee Asemakaavaa Pappila, kaupunginosa 301 Pappila, kortteli 6, tontti 6, Tj-kartan nro 487.

Kokemäen seurakunnalla on ehdotuksesta muistutuksenteko-oikeus.

Kokemäen seurakunnan kirkkoneuvosto päätti, että Kokemäen seurakunta ei tee tonttijakoehdotusta vastaan muistutusta.

SENEWA OY:N LISÄTYÖSUUNNITTELUTARJOUS

Kirkkoneuvosto päätti hyväksyä Senewa LS Oy:n suunnittelutarjouksen Kokemäen seurakuntakeskuksen lämmitysjärjestelmän uusinnan lisätyösuunnittelusta liitteen mukaisena.

AVIOLIITTOLAIN MUUTOKSEN VAIKUTUS KOKEMÄEN SEURAKUNNASSA

Eduskunnan hyväksymä avioliittolain muutos astuu voimaan 1.3.2017. Samaa sukupuolta olevia pareja tulee palvella asiallisesti ja hyvin. Kirkossa tulee kohdella kaikkia yhtäläisellä kunnioituksella.

Avioliiton esteiden tutkinta

Avioliittolain muutosten tultua voimaan sekä samaa että eri sukupuolta olevien parien avioliiton esteiden tutkinta suoritetaan seurakunnissa samalla tavalla kuin maistraateissa, jos vähintään toinen parista kuuluu seurakuntaan.

Esirukous seurakunnan jumalanpalveluksessa

Samaa sukupuolta olevien parien puolesta rukoillaan seurakunnan päiväjumalanpalveluksessa niin kuin seurakunnassa on siviiliavioliiton solmineiden parien puolesta tapana.

Rukous samaa sukupuolta olevan avioparin puolesta

Kun siviiliavioliiton solmiva samaa sukupuolta oleva pari ottaa yhteyttä seurakuntaan, pappi tai muu seurakunnan työntekijä voi yhdessä parin kanssa suunnitella ja toteuttaa hääjuhlaan liittyvän kirkollisen tilaisuuden. Kirkkotilan käytölle ei ole estettä. Kirkon ja muiden tilojen käytöstä päätetään seurakunnassa tavanomaisessa järjestyksessä. Tilaisuuteen on asianmukaista varata yhtä pitkä aika kuin avioliiton siunaamisia ja vihkimisiä varten.

Piispainkokouksen selonteosta

Avioliittoon vihkimisestä evankelis-luterilaisessa kirkossa määrätään kirkkojärjestyksessä ja kirkkokäsikirjassa, ja papin tulee toimia näiden ohjeiden mukaan

Kokemäen seurakunnan kirkkoneuvosto päätti, että avioliittolain muutoksen johdosta Kokemäen seurakunnassa toimitaan Piispainkokouksen selonteon ohjeistuksen sekä Turun arkkihiippakunnan piispan ohjeistuksen mukaisesti. Kokemäen seurakunnassa palvellaan yhdenvertaisesti kaikkia seurakuntalaisia ja kirkon jäseniä. Seurakunnan kirkkotilat sekä muut toimitilat ovat kirkon jäsenten käytettävissä kirkollisissa tilaisuuksissa.

TALOUDEN JA KIINTEISTÖTOIMEN OHJAUSRYHMÄ

Kirkkoneuvosto päätti muodostaa keskuudestaan seurakunnan johtavien virkamiesten talous- ja kiinteistötoimeen liittyvien asioiden valmistelutyön tueksi talouden ja kiinteistötoimen ohjausryhmän ja valitsi ryhmään keskuudestaan Tuija Paavolan, Oili Rastas-Anttilan ja Paavo Valtasen. Kirkkoneuvosto päätti, että rakennushanketyöryhmään kutsutaan kirkkovaltuutettu Tuomo Hinkkanen.

DIAKONIAN VIRAN AVOIMEKSI JULISTAMINEN

Kirkkoneuvosto päätti julistaa Kokemäen seurakunnassa haettavaksi Diakonian viran. Viran hakuaika on 3.3. - 20.3.2017.

 

25.1.2017

KOKEMÄEN SEURAKUNTAKESKUKSEN PERUSKORJAUKSEN PÄÄPIIRUSTUSTEN HYVÄKSYMINEN

Kirkkoneuvosto hyväksyi yksimielisesti Kokemäen seurakuntakeskuksen peruskorjauksen pääpiirustukset.

Kirkkoneuvosto esittää yksimielisesti edelleen kirkkovaltuustolle, että kirkkovaltuusto hyväksyy Kokemäen seurakuntakeskuksen peruskorjauksen pääpiirustukset.

Kirkkoneuvosto merkitsi tiedoksi urakkaohjelman läpikäynnin ja hyväksyi sen.

Kirkkoneuvosto päätti, että kirkkovaltuuston hyväksyttyä pääpiirustukset rakennuttajakonsultti Aarno Oksanen käynnistää urakkakilpailun.

KIRKKONEUVOSTOLLE TIEDOKSI ANNETTAVIA ASIOITA

Kokemäen seurakuntakeskuksen peruskorjaus, suunnittelukokous 3: Suunnittelukokous 3 on pidetty 9.11.2016. Suunnittelukokouksesta on laadittu pöytäkirja, joka on tarkastettu ja allekirjoitettu 7.12.2016.

Kokemäen seurakuntakeskuksen peruskorjaus, suunnittelukokous 4: Suunnittelukokous 4 on pidetty 7.12.2016. Suunnittelukokouksesta on laadittu pöytäkirja, joka on tarkastettu ja allekirjoitettu 19.1.2017.

Kilpailukykysopimuksen mukainen 24 tunnin vuotuinen työajan lisääminen Kokemäen seurakunnassa: Kokemäen seurakunnassa on käyty paikallisneuvottelut virka- ja työehtosopimusten soveltamiseen liittyen, Kirkon työmarkkinalaitoksen yleiskirjeen A5/2016 ohjeiden mukaisesti. Kilpailukykysopimuksen mukaista 24 tunnin vuotuista työajan lisäämistä seurataan työnjohdollisesti Katrina-kalenterin kautta.

Aittakarin leirikeskuksen saunarakennus: Aittakarin naisten saunatiloissa, löylyhuoneessa, on huomattu kosteusvaurio, joka on johtunut rikkoontuneesta lattiamaton saumasta. Kosteusvaurio on asianmukaisesti kuivattu ja korjattu. Miesten saunatiloissa, löylyhuoneessa, on huomattu samanlainen vaurio, jota parhaillaan korjataan. Vaurioiden korjaamiseen ei ole varattu talousarviossa määrärahaa, joten todellisten kustannusten selvittyä pitää kirkkoneuvoston esittää kirkkovaltuustolle talousarvion ylityslupaa hyväksyttäväksi.

Jäsenmääräraportti. Seurakunnan jäsenmäärä on 2016 vuoden lopussa 6 097.

VASTAUS PIISPANTARKASTUKSEN LAUSUNTOON

Kirkkoneuvosto päätti toimittaa Turun arkkihiippakunnan tuomiokapitulille selvityksen piispan lausunnon johdosta

HAUTAUSMAAN LAAJENTAMINEN

Kirkkoneuvosto päätti esittää kirkkovaltuustolle, että kirkkovaltuusto päättää laajentaa Kokemäen kirkon viereistä hautausmaata.

Kirkkovaltuusto hyväksyessään laajentamisen alistaa tämän päätöksen kirkkohallituksen vahvistettavaksi. 

NAAPURIN KUULEMINEN RAKENNUS- JA TOIMENPIDELUPAHAKEMUKSEN JOHDOSTA

Kirkkoneuvosto päätti, että Kokemäen seurakunnalla ei ole huomautettavaa rakennushankkeen johdosta

SEMINAARI VALTUUSTOLLE

Kirkkoneuvosto päätti järjestää kirkkovaltuustolle seminaarin seurakuntakeskuksen peruskorjaushankkeeseen liittyen 8.2.2017 klo 17 alkaen. Seminaarissa esitellään seurakuntakeskuksen pääpiirustukset. Seminaariin kutsutaan kirkkovaltuutetut, rakennuttajakonsultti ja pääsuunnittelijat. Seminaari pidetään seurakuntakeskuksen isossa salissa